Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
BV ELECTRO SVEN

LUIK: ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de hierna vermelde termen de volgende betekenis:
(i) Consument: de Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen in de zin van artikel I.1, 2° WER;
(ii) Electro Sven: BV Electro Sven met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Ter Voort 198 bus A, KBO 0889.990.539 met telefoonnr. 014/71.59.08 en e-mailadres info@electrosven.be;
(iii) Gegevens: de van de offerte deel uitmakende technische informatie, plannen, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, beschrijvingen, maten- en gewichtsopgaven etc.;
(iv) Huurovereenkomst: de afgesloten huurovereenkomst waarop onderliggende algemene voorwaarden van toepassing zijn;
(v) Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die contracteert met Electro Sven. De klant zal in relatie met Electro Sven optreden als huurder van Materiaal en/of opdrachtgever in elektriciteitswerken;
(vi) Materiaal: de door Electro Sven verhuurde roerende goederen;
(vii) Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Electro Sven en de Klant over de huur van Materiaal en/of elektriciteitswerken in ruime zin;
(viii) Overmacht: Alle gebeurtenissen (1) die de uitvoering van de kwestieuze verbintenis absoluut onmogelijk maakt, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend (2) door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de fout van de schuldenaar (3) en die voor de schuldenaar niet te voorzien zijn bij contractsluiting (4c) en onvermijdbaar zijn of vreemd zijn aan de wil van de schuldenaar.
(ix) Professionele klant: de Klant die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen;
(x) WER: Wetboek Economisch Recht;
(xi) Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België;
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en aangegane Overeenkomsten van Electro Sven.
2.2. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Klant worden voor niet-geschreven gehouden. Er kan enkel van deze algemene voorwaarden worden afgeweken middels uitdrukkelijke bepalingen die door beide Partijen afdoende schriftelijk worden aanvaard. Het stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere contractuele voorwaarden worden geïnterpreteerd.
3. OFFERTES
3.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes slechts gedurende 20 dagen. De offertes, alsmede de door haar verstrekte Gegevens en bijlagen, gelden slechts bij wijze van inlichting en binden Electro Sven niet.
3.2. De door Electro Sven verstrekte Gegevens in de offerte mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden verveelvuldigd en/of verstrekt aan derden.
3.3. Een samengestelde offerte met deelposten verplicht Electro Sven niet tot het verrichten van een gedeelte ervan.
4. PRIJZEN
4.1. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle prijzen in EURO en exclusief BTW.
4.2. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld.
4.3. Als een dienst niet correct geprijsd is op de Website, zal de Electro Sven schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Electro Sven kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de diensten te blijven kopen of de bestelling te annuleren.
5. BETALINGSMODALITEITEN EN FACTURATIE
5.1. Electro Sven is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen.
5.2. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Electro Sven te voldoen, kan Electro Sven haar verbintenissen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.
5.3. Ingeval van niet-betaling door de Professionele Klant zal op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vanaf factuurdatum worden verhoogd met een verwijlintrest welke berekend zal worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand, met een minimum van 8%. Voor een Consument worden deze verwijlintresten berekend aan de wettelijke intrestvoet.
5.4. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10%, onverminderd de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding in geval van gerechtelijke invordering en alle andere rechten welke Electro Sven kan doen gelden.
5.5. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt voor een Klant het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling op de vervaldag.
5.6. De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de Opdrachtgever zal verrekend worden op de oudste openstaande factuur.
5.7. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van dertig (30) werkdagen vanaf hun dag van uitgifte, zo niet worden deze als aanvaard beschouwd. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan de Onderneming worden betaald met inbegrip van de vermelde interesten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren.
6. HERROEPINGSRECHT
6.1. De Consument die diensten aankoopt via de website van Electro Sven, heeft een wettelijk recht conform artikel VI.47 WER om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals hierna bepaald (hierna: “het herroepingsrecht”). De Klant moet Electro Sven op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen.
6.2. De Consument beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:
a) Indien de levering één enkel product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Consument.
b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Consument het laatste bestelde product heeft ontvangen.
c) Indien de levering betrekking heeft op een product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Consument de eerste levering van de producten heeft ontvangen.
6.3. De Consument erkent dat hij het herroepingsrecht verliest na begin van uitvoering van de dienstenovereenkomst door Electro Sven.
6.4. Indien de Consument wenst zich te beroepen op het herroepingsrecht, moet de Consument Electro Sven daarvan op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar info@electrosven.be waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen. De Consument moet de producten terugbezorgen aan Electro Sven zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan Electro Sven. Alle kosten voor het retourneren van de producten worden door de Consument betaald.
6.5. In geval van herroeping:
a) zal Electro Sven de reeds door de Consument betaalde bedragen voor de producten en/of Diensten terugbetalen na ontvangst van de Producten. Electro Sven kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Consument ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn.
b) Electro Sven zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de producten.

LUIK: VERHUUR VAN MATERIAAL

7. HUURPRIJZEN EN WAARBORG
7.1. De dag- en/of weekprijzen zijn gebaseerd op het normaal gebruik van het Materiaal. Voor elke begonnen dag is een volledige dagprijs verschuldigd.
7.2. Electro Sven is bij aanvang van de huurtermijn gerechtigd om de contante betaling van de (voorschot)factuur te eisen voor de huurprijs van de volledige huurtermijn.
7.3. Eventuele transport- of bezorgkosten, alsmede kosten van installatie, (de)montage en interventie, ongeacht de reden of oorzaak, zijn niet begrepen in de huurprijs. Kosten van o.m. brandstoffen en olie zijn evenmin begrepen in de huurprijs.
7.4. Voor zover de huurtermijn zich over een langere periode dan één jaar uitstrekt, wordt de huurprijs van rechtswege geïndexeerd overeenkomstig volgende formule, op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex:
(Basishuurprijs x nieuw indexcijfer)/basisindexcijfer = nieuwe huurprijs.
De elementen in de formule zijn:
Basishuurprijs is deze waaromtrent men is overeengekomen in de overeenkomst;
Basisindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van dat van de maand voorafgaat aan deze waarin de huurovereenkomst werd afgesloten;
Nieuw indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van dat van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
7.5. Electro Sven is gerechtigd om een waarborgsom te vragen. Deze borgsom is bestemd om de verschillende verplichtingen van de Klant te dekken.
8. HUURTERMIJN
8.1. De overeengekomen huurtermijn vangt aan:
o Indien de Klant het Materiaal in ontvangst neemt in de magazijnen van Electro Sven: op het tijdstip waarop het Materiaal aan de Klant wordt overhandigd;
o Indien Electro Sven het Materiaal aflevert bij de Klant: op het tijdstip waarop Electro Sven het Materiaal op de overeengekomen locatie aan de Klant ter beschikking stelt.
8.2. Bij overhandiging van het Materiaal aan de klant vindt de overdracht van alle risico’s met het bezit, het gebruik en de bewaring van het Materiaal plaats en dit uiterlijk op het ogenblik dat het Materiaal de magazijnen van Electro Sven verlaat.
8.3. Indien wordt overeengekomen dat het Materiaal door Electro Sven afgeleverd wordt, dan zorgt de Klant voor een afgevaardigde die de goederen in ontvangst neemt op de afgesproken tijd en plaats. Bij gebrek hieraan, is Electro Sven gerechtigd de levering te weigeren. De Klant zal een schadevergoeding worden aangerekend van de helft van de normale huurprijs over één dag voor opslag van het Materiaal. De hiermee gepaard gaande bijkomende vervoerskosten zijn eveneens voor rekening van de Klant.
8.4. Indien het Materiaal door de Klant in de magazijnen wordt opgehaald en de Klant nalaat op het overeengekomen tijdstip het Materiaal af te halen, zal een vergoeding voor de opslag worden aangerekend ten belope van de normale dagprijs per dag vertraging.
8.5. De huurtermijn eindigt in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van Electro Sven, mits de teruggave geschiedt binnen de openingsuren en tegen afgifte van een door Electro Sven ondertekend ontvangstbewijs.
8.6. Indien de Klant de huurtermijn wenst te verlengen, zal de Klant uiterlijk 24u voor het einde van de huurtermijn een schriftelijk verzoek richten aan Electro Sven, die zich het recht voorbehoud om de verlenging te weigeren.
9. STAAT VAN HET MATERIAAL
9.1. Electro Sven verklaart het Materiaal in goede staat van onderhoud te leveren.
9.2. Electro Sven verbindt er zich toe het Materiaal aan een technische controle te onderwerpen, telkens dit vereist is of wettelijk is voorgeschreven.
9.3. Indien beschikbaar, zal Electro Sven een handleiding van het Materiaal ter beschikking stellen. De Klant erkent dat Electro Sven mondeling heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het Materiaal.
9.4. Bij de inontvangstname heeft de Klant de mogelijkheid de staat en de werking van het Materiaal uitvoerig te controleren. De Klant verklaart dan ook het Materiaal te hebben bezichtigd en het in goede staat van onderhoud en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld, behoudens deze vermeld in het voorziene vak op de ontvangstverklaring.
10. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
10.1. De Klant verbindt er zich toe het Materiaal als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming en zich te houden aan de bepalingen van deze overeenkomst, de voorschriften en aanbevelingen van de constructeur of leverancier en alle huidige en toekomstige wetten en reglementen (o.m. AREI-voorschriften).
10.2. Geen enkele technische wijziging mag aan het Materiaal worden aangebracht, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Electro Sven. Alle vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van Electro Sven. Deze stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig zijn bestemming belemmeren, in welk geval Electro Sven gerechtigd is het Materiaal uitsluitend op kosten van de Klant in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.
10.3. In geval van slechte werking van het Materiaal of indien zich tijdens het gebruik een gebrek of een schadegeval zou manifesteren, is de Klant ertoe gehouden om onmiddellijk het gebruik van het Materiaal te staken en overeenkomstig artikel 13.4 Electro Sven te verwittigen.
10.4. De Klant mag aan het Materiaal, zonder schriftelijke toelating van Electro Sven, geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren. Wanneer tijdens de huurtermijn een onderhoud of herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de Klant Electro Sven onverwijld in kennis te stellen. De overeengekomen huurtermijn wordt verlengd met een termijn gelijk aan de duurtijd van de herstelling en/of het onderhoud. De Klant bevestigt geen recht op schadevergoeding te hebben op grond van een onderbreking van de huurtermijn voor onderhoud en/of herstel.
10.5. De Klant zal Electro Sven te allen tijde, op haar eenvoudig verzoek, toegang verschaffen zodat Electro Sven het Materiaal kan onderzoeken en inspecteren.
10.6. De Klant verbindt zich ertoe om bij verplaatsing van het Materiaal naar een, voor Electro Sven niet-gekende locatie, laatstgenoemde steeds schriftelijk in kennis te stellen.
10.7. De huur van het Materiaal wordt enkel toegestaan op het Belgische grondgebied. Voor een verplaatsing van het Materiaal buiten de landsgrenzen is de schriftelijke toestemming van Electro Sven vereist.
10.8. Indien vereist zal de Klant op zijn kosten tijdig zorg dragen, vóór levering van het Materiaal, voor de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
10.9. Eventuele lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Materiaal door de Klant vallen ten laste van laatstgenoemde. De Klant zal Electro Sven hieromtrent vrijwaren.
11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL
11.1. De Klant is gehouden tot teruggave van het Materiaal op het einde van de huurtermijn in dezelfde staat als waarin het zich bevond bij het aangaan van de huur.
11.2. De klant is aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of minwaarde door brand, diefstal, ontvreemding, vandalisme, verlies, machinebreuk, gebruik met miskenning van de voorschriften en aanbevelingen en dergelijke meer, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover Electro Sven.
11.3. Indien overeengekomen wordt dat Electro Sven het Materiaal op het einde van de huurtermijn zal ophalen, dient de Klant er zorg voor te dragen dat de goederen op de opgegeven locatie en op het opgegeven tijdstip (behoudens andere overeenkomst tussen 8.00u en 18.00u) kunnen worden opgehaald, mits de teruggave geschiedt tegen afgifte van een door partijen ondertekend ontvangstbewijs. De Klant zorgt ervoor dat er gedurende deze periode iemand aanwezig is voor teruggave van het Materiaal. Indien er in dat geval een geschil ontstaat over de vraag of het Materiaal in goede staat door de Klant werd achtergelaten, rust op de Klant hieromtrent de bewijslast.
11.4. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Electro Sven over een redelijke termijn beschikt, in verhouding tot de omvang en het aantal, alleszins niet korter dan 5 werkdagen, ingaande de eerstvolgende werkdag na inontvangstneming van het Materiaal, om deze te onderzoeken en inspecteren op zichtbare schade. De bevindingen worden, hetzij per e-mail, hetzij bij aangetekend schrijven indien geen e-mailadres gekend is, aan de Klant overgemaakt en de Klant wordt uitgenodigd om binnen een tijdspanne van 5 werkdagen tegensprekelijk de schade te komen vaststellen. Indien de Klant, na verloop van deze termijn, niet reageert, wordt dit als een aanvaarding beschouwd.
12. LAATTIJDIGE TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL
12.1. Van zodra de huurtermijn is beëindigd en de Klant niet is overgegaan tot afgifte van het Materiaal tegen ontvangstbewijs, wordt de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling geacht in gebreke te zijn het Materiaal terug te bezorgen. Electro Sven heeft vanaf dag dat ogenblik het recht om ofwel te eisen dat de Klant het Materiaal terugbrengt ofwel het Materiaal te laten terughalen waar het zich ook bevindt.
12.2. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het Materiaal, zal de huurder een schadevergoeding verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs, met behoud van het recht van Electro Sven om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.
13. EIGENDOM VAN HET MATERIAAL
13.1. Electro Sven is uitsluitend eigenaar van het Materiaal. De Klant mag er noch volledig, noch ten dele over beschikken, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electro Sven. Indien het Materiaal in een gebouw of op een perceel grond geïncorporeerd of verankerd zou worden, dan geldt dit laatste slechts voor de duur van deze overeenkomst zodat dit Materiaal bij het verstrijken van de looptijd of bij de voortijdige beëindiging van de overeenkomst, terug afgescheiden wordt.
13.2. De Klant verbindt er zich toe erover te waken dat het eventueel gehechte eigendomsplaatje van Electro Sven niet wordt beschadigd, weggenomen of bedekt wordt.
13.3. Bij een effectieve of dreigende schending van de eigendomsrechten van Electro Sven door om het even welke aanspraak van gelijk welke derde op het Materiaal, zal de Klant deze derde onmiddellijk van de eigendomsrechten van Electro Sven op de hoogte stellen en zal de Klant op zijn eigen kosten alle nodige maatregelen treffen om deze schending te doen ophouden.
13.4. In de volgende gevallen moet de Klant Electro Sven onmiddellijk, minstens binnen één werkdag, per e-mail en per aangetekende brief verwittigen:
a) wanneer het Materiaal volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd, opgeëist wordt of betrokken is bij een schadegeval dat lichamelijke of materiële schade tot gevolg heeft;
b) wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Materiaal. In dit geval zal de Klant de instrumenterende gerechtsdeurwaarder en de beslagleggende partij kennis geven van het feit dat het materieel eigendom is van de Electro Sven.
14. ONDERVERHUUR EN OVERDRACHT VAN HUUR
14.1. Het is de Klant verboden om zijn rechten als huurder of een gedeelte ervan over te dragen, of onder te verhuren zonder schriftelijke toestemming van Electro Sven.
14.2. In elk geval blijft de Klant in geval van onderverhuring of huuroverdracht met de onderhuurder respectievelijk rechtsopvolger hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de huurverplichtingen.
15. ONTBINDING EN WEDERVERHURINGSVERGOEDING
15.1. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden in geval van tenietgaan of verlies van het goed.
15.2. In geval van één der partijen zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, kan de andere partij de Overeenkomst eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van eenvoudige schriftelijke kennisgeving ontbinden.
15.3. Als ernstige tekortkoming in uitvoering van de overeenkomst kwalificeren partijen alleszins de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik van het Materiaal, niet betaling van de verschuldigde huur en/of huurwaarborg, alsmede miskenning van de artikelen 10, 12 en 13.
15.4. In geval de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de Klant, is de Klant verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen voor de overeengekomen huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding (een wederverhuringsvergoeding) ten belope van de normale huurprijs gelijk aan één vierde van de overeengekomen huurtermijn, met een minimum van 175,00 euro, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen in geval de reële schade hoger ligt. Eenzelfde forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn door Electro Sven aan de Klant indien de ontbinding het gevolg is van een foutief handelen in hoofde van Electro Sven.

LUIK: ELECTRICITEITSWERKEN

16. AANNEMINGSPRIJS EN MEERPRIJZEN
16.1. De door de aannemer opgegeven prijzen zijn inclusief taksen en kosten en kunnen bij iedere factuur worden aangepast volgens een formule, waarbij rekening gehouden wordt met de stijging van de prijs van de materialen en van de uurlonen in de periode vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst en de factuurdatum. Ingevolge deze berekening wordt de prijs in dezelfde verhouding aangepast. De bewijslast van deze prijsstijgingen ligt bij Electro Sven.
16.2. Het feit dat deze prijsaanpassing niet wordt doorgevoerd op het moment dat dit zou kunnen impliceert geenszins dat van de verdere prijsherzieningen afstand zou gedaan worden.
16.3. Een meerprijs kan worden aangerekend op grond van onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de materiële uitvoering van het werk aanzienlijk bemoeilijken en waarmee een normaal en voorzichtige aannemer op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst geen rekening moest houden. Electro Sven zal voor deze meerkost volledig worden vergoed. De vergoeding bestaat in de kosten die de Electro Sven heeft moeten maken om het werk ondanks de moeilijkheden uit te voeren.
16.4. Meerwerken en wijzigingen in de werken kunnen enkel worden uitgevoerd en komen in aanmerking voor vergoeding en/of termijnverlenging, mits akkoord van de Klant met de uit te voeren werken. Electro Sven kan dit akkoord met alle middelen van recht bewijzen.
16.5. Minwerken worden in overleg tussen Electro Sven en Klant overeengekomen en verrekend op basis van de gebruikelijke leverings- en/of uitvoeringsprijzen.
16.6. De aannemer heeft recht op een schadevergoeding wegens gedeeltelijke eenzijdige beëindiging van de aanneming, ten belope van 25% op de waarde van de minwerken.
17. UITVOERINGSTERMIJNEN
17.1. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Electro Sven worden de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de overeenkomst, factuur of offerte zijn vermeld slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden Electro Sven niet.
17.2. De Klant kan de leverings- en/of uitvoeringstermijnen niet inroepen als wanprestatie ter verbreking van de Overeenkomst en kan geen schadevergoeding of intresten vorderen.
18. AANSLUITINGEN
18.1. Behoudens andere overeenkomst, neemt de Klant ingeval van nieuwbouw contact op met de nutsvoorzieningsmaatschappijen voor bespreking van de posities van de aansluitingen elektriciteit, distributie, telefoon.
18.2. De kosten voor de definitieve aansluiting op o.m. gas, elektriciteit, telefoon, TV-distributie zijn ten laste van de Klant. De voorlopige aansluitingen en verbruik op water- en stroomnet zijn eveneens ten laste van de Klant.
19. VEILIGHEID OP DE WERF
19.1. De Klant draagt zorg voor de bereikbaarheid en de berijdbaarheid van de werf.
19.2. Electro Sven heeft kennis genomen van de bouwplaats in functie van de veilige uitvoering van de werken.
19.3. Voor ongevallen van welke aard ook die zich, naar aanleiding van de uitvoering van de werken, zouden voordoen, kan de Klant niet aansprakelijk worden gesteld. Alle schade aangebracht aan de eigendommen van de Klant of deze van derden zullen door Electro Sven worden vergoed. Tenzij bij een fout en/of nalatigheid te wijten aan de Klant of zijn aangestelde, draagt alleen Electro Sven tot volle ontlasting van de Klant, die hij tegen elk verhaal vrijwaart, alle schadelijke gevolgen voortvloeiende uit de ongevallen of uit welke andere oorzaak ook, die naar aanleiding van de aanneming mochten gebeuren.
19.4. Electro Sven erkent dat de veiligheidsverplichting met betrekking tot de uitvoering van de werken voor zijn rekening is en hij garandeert deze ten opzichte van de Klant en alle schadelijdende derden.
19.5. Electro Sven beijvert zich om mede in functie van de door de Klant voorgelegde informatie de werken in optimale en veilige omstandigheden uit te voeren.
20. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD
20.1. De Klant wordt eigenaar van de door de Electro Sven geleverde materialen en installaties, zodra deze worden ingewerkt en ingebouwd op de werf. Vanaf dit ogenblik draagt de Klant het risico van het tenietgaan van de werken.
20.2. De geleverde materialen en installaties blijven echter eigendom van Electro Sven tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.
21. KLACHTEN
21.1. Eventuele klachten over de verrichte diensten of geleverde prestaties dienen uiterlijk binnen de vijf dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.
21.2. Het aftekenen van prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de prestaties die erop vermeld werden effectief werden geleverd.
22. OPLEVERING EN AANVAARDING VAN DE WERKEN
22.1. Wanneer de werken voltooid zijn, verzoekt de Electro Sven de Klant om over te gaan tot oplevering.
22.2. De werken van de Electro Sven worden door de Klant aanvaard op het ogenblik van de oplevering. De oplevering geldt als aanvaarding van de werken in hun zichtbare toestand door de Klant. De lichte zichtbare gebreken zijn bijgevolg gedekt door de oplevering. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid voorzien in de artikelen 1792 en 2270 BW en de termijn voor de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken na aanvaarding nemen aldus een aanvang bij de oplevering.
22.3. Een stilzwijgende aanvaarding wordt gelijkgesteld met een oplevering. De voorbehoudloze betaling van de eindafrekening, de volledige of gedeeltelijke inbezitneming of ingebruikname van de werken worden elk afzonderlijk gelijkgesteld met een aanvaarding van de werken.
23. EENZIJDIGE OPZEGGINGSRECHT CF. ARTIKEL 1794 (OUD) BW
23.1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn recht in toepassing van artikel 1794 BW, wordt Electro Sven schadeloos gesteld voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en een winstderving. De winstderving wordt forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen prijs exclusief BTW.
24. ZICHTBARE GEBREKEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN AAN PROFESSIONELE KLANTEN
24.1. Elk zichtbaar gebrek moet bij de levering, of ten laatste 10 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan Electro Sven worden gemeld. Indien de Professionele Klant zichtbare gebreken niet (tijdig) meldt, aanvaardt hij het goed en kan hij de Electro Sven niet meer aanspreken voor deze gebreken.
24.2. Heeft de Professionele Klant klachten inzake verborgen gebreken, dan kan hij Electro Sven slechts aansprakelijk stellen als dit gebrek binnen de 30 werkdagen na de ontdekking, of redelijkerwijze kennis mocht krijgen van het verborgen gebrek, per aangetekend schrijven gemeld wordt en de Professionele Klant de goederen niet bewerkt of veranderd heeft. Daarnaast kan geen rechtsvordering ten gronde tegen Electro Sven worden ingesteld, cf. artikel 1648 (oud) BW, dan binnen een termijn van zes maanden nadat de Klant redelijkwijze kennis kreeg van het gebrek.
24.3. Voor Consumenten gelden de waarborgverplichtingen uit de EU Richtlijn 99/44/EG, omgezet in de artikel 1649bis tot 1649octies (oud) BW. De garantiebepalingen in de algemene voorwaarden sluiten de toepassing van deze rechten voor Consumenten niet uit.
25. ONTBINDING EN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING
25.1. In geval van een wanprestatie in hoofde van één der partijen, kan de andere Partij de overeenkomst eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van eenvoudige schriftelijke kennisgeving ontbinden.
25.2. Als ernstige tekortkoming in uitvoering van de overeenkomst kwalificeren partijen alleszins in geval de Klant méér dan tweemaal zijn facturen laattijdig voldaan heeft.
25.3. Ingeval van ontbinding ten nadele van Klant zal de Klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn aan Electro Sven ten titel van schadevergoeding. Deze verbrekingsvergoeding bedraagt 30% van de overeengekomen prijs exclusief BTW, zonder dat Electro Sven werkelijk geleden schade dient te bewijzen. Indien de werkelijk geleden kosten hoger liggen, zijn de werkelijk geleden kosten verschuldigd. Eenzelfde forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn aan de Klant indien de ontbinding het gevolg is van een foutief handelen in hoofde van Electro Sven

LUIK: SLOTBEPALINGEN

26. OVERMACHT EN HARDSHIP
26.1. Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van de Overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door Overmacht is ontstaan.
26.2. Wanneer zich een geval van Overmacht voordoet, zal de getroffen Partij de andere Partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.
26.3. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan de getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verderzetten van de overeenkomst.
27. EXONERATIE
27.1. Ingeval Electro Sven aansprakelijk zou zijn in uitvoering van de overeenkomst, beperkt haar aansprakelijkheid zich tot herstel in natura, zonder dat Electro Sven daarenboven tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.
27.2. Onrechtstreekse schade en gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies of gederfde winst, personeelskosten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel, zuiver financiële schade, verlies van reputatie, vorderingen van derden, verlies van werkuren, worden niet vergoed. Met uitzondering van bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde en met uitzondering van opzettelijke fout zal Electro Sven in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout.
27.3. Electro Sven is enkel aansprakelijk voor de gevolgen van een schadegeval indien deze uitsluitend aan haar toerekenbaar zijn. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant of aan een derde zal Electro Sven ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding van het aandeel dat door zijn fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars
De aansprakelijkheid van Electro Sven zal alleszins beperkt zijn tot de bedragen welke de Klant aan Electro Sven heeft betaald met betrekking tot dat specifieke onderdeel waardoor de schade is ontstaan.
28. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
28.1. Onverminderd de toepassing van artikel 15 en 24 kan, in geval van een wanprestatie in hoofde van één van de Partijen, de andere Partij de Overeenkomst eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van eenvoudige schriftelijke kennisgeving ontbinden, in het bijzonder in geval van volgende wanprestaties (niet-limitatieve opsomming):
(i) In geval van bewijzen of vermoeden van fraude door één van de Partijen;
(ii) In geval van daling van het netto-actief van de Klant onder het wettelijk minimumkapitaal;
(iii) In geval van faillissement, insolventie, of stopzetting van de activiteiten;
(iv) In geval één van de Partijen nalaat de andere Partij in kennis te stellen van een overdracht en/of wijziging in de controle.
29. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
29.1. Electro Sven gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.
29.2. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Electro Sven. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de activiteiten van Electro Sven en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Electro Sven.
29.3. De Klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval Electro Sven het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in het Privacybeleid op de Website. Vragen kunnen worden gesteld via e-mail info@electrosven.be en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de Klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.
30. KLACHTENPROCEDURE
30.1. Als de Consument klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het bovenstaande e-mailadres/telefoonnummer.
30.2. De Consument kan een klacht indienen bij Consumentenombudsdiensten, contact@consumentenombudsdienst.be (www.consumentenombudsdienst.be). De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting,http://ec.europa.eu/odr. Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument,. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712.
31. RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT
31.1. In geval van betwisting aanvaarden Partijen het geschil te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.
31.2. Op de overeenkomsten tussen Electro Sven en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
32. DIVERSE BEPALINGEN
32.1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
32.2. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan op naam van meerdere personen dan zijn deze hoofdelijk, solidair, de ene bij gebreke aan de andere en ondeelbaar gehouden ten aanzien van Electro Sven.

Webshop gemaakt met EasyWebshop