Privacyverklaring

PRIVACY POLICY
ELECTRO SVEN BV

1. INFORMATIE OVER ELECTRO SVEN
1.1. De Privacy Policy werd opgesteld door de hierna vermelde Onderneming (de Verwerkingsverantwoordelijke).
Maatschappelijke naam: Electro Sven BV
Ondernemingsnummer KBO: 0889.990.539
BTW nummer: KBO0889.990.539
Maatschappelijke zetel: 2260 Westerlo, Ter Voort 198 bus A
Telefoonnummer: 014/71.59.08
E-mail: info@electrosven.be
1.2. De Privacy Policy werd opgesteld overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).
1.3. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van de Onderneming, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Policy van toepassing is op de door de Onderneming verwerkte persoonsgegevens.
1.4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van de Onderneming terugvinden.
1.5. Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
1.6. Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.
2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1. De Onderneming kan persoonsgegevens over de gebruiker verwerken, doordat de gebruiker gebruik maakt van de diensten van Onderneming, en/of omdat de gebruiker deze zelf door het gebruik van de website van Onderneming verstrekt.
2.2. De Onderneming zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
2.3. De Onderneming kan volgende persoonsgegevens verwerken:
(i) Alle gegevens die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website. Het betreft onder meer de maatschappelijke naam, naam, titel, adres (eventueel privé, werk), e-mailadres, vroegere adressen, telefoonnummer (eventueel privé, werk), identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijksregisternummer; Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder; Persoonlijke kenmerken: Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, taal, handtekeningen; Informatie met betrekking tot ervaring van kandidaten, informatie ter bevordering van de dienstverlening en trainingen, vooruitgang en resultaten van trainingen, certificaten; Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops; Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten; Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Onderneming zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …
(ii) Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u de Onderneming toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, het domein van de gebruiker, het dynamische IP-adres)
(iii) Gegevens uit andere bronnen: de Onderneming kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van de Onderneming, openbare bronnen, sociale media, …. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op de Onderneming
2.4. Op de website van de Onderneming kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door de Onderneming en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. De Onderneming raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
2.5. De persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig verstrekt via onze website of tijdens contacten met Onderneming, worden geregistreerd in de bestanden van Onderneming en worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel en/of de server van Onderneming. Aangezien de gegevens door de Klant worden meegedeeld, draagt Onderneming geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Onderneming terzake elke aansprakelijkheid af.
3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
3.1. De Onderneming verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
(i) Om contact met de Gebruiker op te kunnen nemen, en/of om de Gebruiker schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien de Klant telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden;
(ii) De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
(iii) Het uitvoeren van de Overeenkomst door onderaannemers;
(iv) Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand en marketingdoeleinden, o.m. door middel van publieke mededelingen van gerealiseerde projecten op de website en sociale media, versturen van promotiemateriaal en informatie inzake nieuwe producten en/of diensten;
(v) De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene en/of commerciële strategieën;
(vi) Verwerken van persoonsgegevens indien de Onderneming hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Onderneming nodig heeft voor aangiftes aan verscheidene overheidsdiensten.
3.2. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan de Onderneming of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan de Onderneming (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.
3.3. De Onderneming verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van de Onderneming te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal de Onderneming deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.
4. DUURTIJD VAN DE BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
4.1. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de Overeenkomst en vanaf het einde van de Overeenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.
4.2. Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Onderneming alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.
5. DELEN MET DERDEN VAN PERSOONSGEGEVENS
5.1. In beginsel deelt de Onderneming persoonsgegevens van de Gebruiker niet met derden, tenzij dit nodig is om uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen de persoonsgegevens van Klanten worden gedeeld met derden voor:
(i) De Klant hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld het voeren van promotie door middel van publieke mededelingen van gerealiseerde projecten op de website en sociale media van Onderneming;
(ii) Of een wettelijk voorschrift dat vereist, bijvoorbeeld het voeren van de boekhouding en opstellen van een jaarrekening van de Onderneming door een boekhouder die lid is van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten of het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;
(iii) Of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst
6. DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER OMTRENT ZIJN PERSOONSGEGEVENS.
6.1. Als betrokkene beschikt de Gebruiker over diverse rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens. Zo beschikt de Gebruiker over de volgende rechten:
(i) Recht van inzage en kopie;
(ii) Recht van aanpassing of rectificatie;
(iii) Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
(iv) Recht op beperking van verwerking;
(v) Recht van bezwaar;
(vi) Recht op overdraagbaarheid.
6.2. U kan een beroep doen op een van deze rechten door hiervoor via het e-mailadres info@electrosven.be
een verzoek te richten.
6.3. Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal de Onderneming eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen de Onderneming om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.
6.4. De uitoefening van uw rechten is in beginsel kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan de Onderneming een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de gemaakte administratieve kosten.
7. KLACHTEN.
7.1. Ondanks alles wat de Onderneming in het werk stelt om de privacy van de Gebruiker te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop de Onderneming zijn persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt.
7.2. Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact opnemen met de Onderneming. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT:
Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL
T: +32 (0)2 274 48 00
F: +32 (0)2 274 48 35
E:commission@privacycommission.be
8. CONTACTGEGEVENS
8.1. Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:
Per e-mail: info@electrosven.be
Per post: 2260 Westerlo, Ter Voort 198 bus A
9. RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT
In geval van betwisting wordt het geschil onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Deze Privacy Policy werd opgesteld op 21 oktober 2021.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop